Corona en de creatieve industrie

Het korte termijn risico van de huidige crisis is onder meer dat sector externe factoren diepe bressen slaan in de structuur en werking van de creatieve sector die juist van cruciaal belang is voor de veerkracht en het innovatievermogen van Nederland. De waarde van de creatieve sector voor Nederland manifesteert zich op verschillende manieren.

De sector is van direct economisch belang  met een toegevoegde waarde van 3,7% van het BNP (€ 25,5 miljard) 4,5% van alle banen (320.000). Het aantal banen groeit bovendien al jarenlang bovengemiddeld.  Daarnaast levert hij door middel van creatieve cross overs een cruciale bijdrage aan innovatie in tal van domeinen van de economie. Daarom wordt haar in het missiegedreven innovatiebeleid een sleutelrol toegedicht in de innovaties waarmee grote maatschappelijke uitdagingen aangepakt kunnen worden. Van alle creatieve professionals in Nederland werkt naar schatting de helft in bedrijven buiten de creatieve sector; vormgevers in de maakindustrie en communicatie-experts in de retail bijvoorbeeld. De sector is daarnaast een pionier in de ontwikkeling van de netwerkeconomie; 46% van alle banen wordt ingevuld door zzp’ers. Het maatschappelijk belang blijkt uit haar capaciteit om toekomstgerichte concepten, te vertalen in interventies gericht op sociale innovaties, in concrete maatschappelijk praktijken, op het niveau van een wijk of een instelling voor thuiszorg, en op systemisch niveau, door bij te dragen aan een inclusieve of duurzame samenleving.

Effecten van de corona-crisis 

De recente beperkende maatregelen in het kader van de corona crisis treffen de creatieve sector op verschillende manieren. 

  • Op de korte termijn is een aantal bedrijfsactiviteiten volledig stilgelegd waardoor inkomsten tot nul terugvallen. De productie.en het aanbod van diensten en producten is gestaakt. Dat geldt vooral daar waar aanbod van diensten en consumptie ervan plaats- en tijdgebonden zijn en voor bedrijfstakken waar de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten veel sociale interactie vergt. 
  • Voor sommige bedrijfstakken heeft de beperking van sociale interactie direct of indirect geleid tot een sterke en significante afname van de vraag, bij continuering van de bedrijfsvoering. 
  • Effecten op de middellange termijn zijn het gevolg van de aangekondigde recessie waarvan de ernst afhankelijk is van de duur van de beperkende maatregelen. Die laten zich voelen op de consumenten- en de zakelijke markt. Voor wat de laatste betreft raakt dat direct aan de opdrachtenportefeuille en de werkvoorraad van de creatieve zakelijke dienstverlening en de reclamemarkt voor de media industrie.

De aard en de mate van doorwerking van bovenstaande effecten in de creatieve sector wordt sterk bepaald door een aantal specifieke kenmerken van die sector. Twee daarvan zijn hier van bijzonder belang. 

  • Het grote aantal zzp’ers maakt de sector weliswaar flexibel, maar ook kwetsbaar. Zij vormen de flexibele schil in de media industrie en de creatieve zakelijke dienstverlening, en staan zelfs in de kern van de bedrijfsvoering van de kunsten waar producenten en gezelschappen steeds minder makers in dienst hebben. Als bij een donderslag bij heldere hemel vallen ze terug naar nul inkomsten, terwijl hun economische en arbeidsrechtelijke positie daarvoor al precair was. 
  • Een tweede hier relevant kenmerk van deze sector is dat een groot deel van de opdrachten die vanuit de culturele en creatieve sector worden verleend aan derde partijen geplaatst worden binnen andere delen van de creatieve sector. Dat geldt voor 0,4 € van iedere euro. In tijden van groei impliceert dat een extra rendement van iedere geïnvesteerde euro. In de huidige tijd geldt dat een voorziene terugloop van te investeren middelen leidt tot versterkte krimp.
 
   « Meer Nieuws...